Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Niemniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego abcpolska.xyz.
Serwis to platforma, która służy do zamieszczania ofert przez sprzedających bądź kupujących.
Właścicielem Serwisu jest Grupa ZFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 6, 30-556 Kraków zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552467.
Kontakt z Administratorem serwisu możliwy jest poprzez przesłanie e maila na adres info@abcpolska.xyz

 
2. Definicje
 

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.abcpolska.xyz
Regulamin – niniejszy dokument.
Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z jakiejkolwiek funkcjonalności w Serwisie, min. poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych i/lub która dokonała Rejestracji w ramach Serwisu.
Konto - część Serwisu oddana do dyspozycji Użytkownika, identyfikowana za pomocą adresu e-mail Użytkownika oraz loginu, pozwalająca mu na korzystanie z funkcji Serwisu.
Ogłoszenie – umieszczane przez Użytkownika, zamieszczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Warunki korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Nie jest pobierana opłata za zamieszczanie Ogłoszeń oraz Kupony/bony/zniżki.
Serwis nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych pomiędzy Użytkownikami.
Serwis nie pobiera prowizji od transakcji zamieszczonych w zakładce Sklepy oraz Kupony Promocyjne.
Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
Użytkownikiem Serwisu może być osoba która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Użytkownikiem Serwisu może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, ale mogąca we własnym zakresie zaciągać zobowiązania.
Użytkownikiem  Serwisu może być osoba nieletnia, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie jakim pozwalają im przepisy prawa co do nabycia i zaciągania zobowiązań, z zastrzeżeniem że wszelkie działania odbywają się za zgodną ich opiekuna prawnego.
Serwis nie weryfikuje tożsamości Użytkowników.
Serwis nie odpowiada za wiarygodność danych podanych przez Użytkowników.
Użytkownik, umieszczający Ogłoszenie w Serwisie jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych.
Użytkownik zobowiązany jest do niezakłócania funkcjonowania Serwisu w żaden sposób, w szczególności poprzez użycie oprogramowania, bądź urządzenia.
Użytkownikowi zabrania się rozpowszechnianie informacji handlowej typu spam.
Bezwzględnie zabrania się Użytkownikom Serwisu umieszczania treści niezgodnych z obowiązującym prawem.
Użytkownik zobowiązany jest z korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Administratora Serwisu o naruszeniach prawa poprzez wykorzystanie Serwisu.
Nie udziela się zgody na kopiowanie materiałów z Serwisu.
Zastrzegamy sobie prawa na chwilowe przerwy w działaniu Serwisu z przyczyn niezależnych.
Zakończenie współpracy z Serwisem dzieje się w momencie usunięcia wszystkich Ogłoszeń w Serwisie, bądź w wypadku naruszenia prawa lub Regulaminu.

 

4. Rejestracja w Serwisie
 

Rejestracja jest bezpłatna.
Podczas rejestracji wymagane jest podanie prawdziwych danych.
Do rejestracji wymagane jest posiadanie aktualnego adresu mailowego oraz podanie nazwy użytkownika.

5.Zamieszczanie ogłoszeń

Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika w Serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Ogłoszenia można przeglądać i dodawać, bez konieczności posiadania konta.
Zamieszczanie powielanych Ogłoszeń (nawet usuniętych) mające na celu  ominięcie okresów pomiędzy kolejnymi odświeżeniem stanowi naruszenie Regulaminu.
Użytkownik zobowiązany jest do opisania przedmiotu w sposób zgodny z prawdą.
Użytkownik zobowiązany jest do nie umieszczania wpisów, które naruszają polskie prawo.
Użytkownik nie może umieszczać wpisów o charakterze towarzyskim.
Serwis zastrzega sobie usunięcie Ogłoszeń, które naruszają Regulamin, bądź polskie prawo.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w Ogłoszeniu.
Darmowe Ogłoszenie będzie wyświetlane przez 7, 14, 30 bądź 60 dni w zależności od wyboru, który dokona Użytkownik.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane pomiędzy Użytkownikami.


6.Charakter rzeczy wystawionych
 

Rzeczy wystawiane na sprzedaż lub zamianę mogą być używane lub nowe.

Zabrania się wystawiania na sprzedaż/zamianę/kupię/oddam:
Papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych.
Narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, produktów leczniczych, suplementów diety oraz wyrobów farmakologicznych.
Napojów alkoholowych.
Wszelkich przedmiotów, bądź zdjęć posiadającej znamiona treści nawołującej do nienawiści a w szczególności  rasowej, etnicznej, narodowościowej.
Przedmiotów, których celem jest przenoszenie treści/symboliki idei totalitarnych a w szczególności faszystowskiej i komunistycznej.
Wszelakich przedmiotów oraz materiałów o treści erotycznej w szczególności pornograficznych, sprzecznych z publicznym porządkiem oraz dobrymi obyczajami.
Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. Broni palnej i amunicji, która wymaga specjalnego zezwolenia lub rejestracji.
Olejów, drewna oraz materiałów drewnianych lakierowanych oferowanych na opał – odpady, których utylizacja jest niebezpieczna.
Wypracowań, prac dyplomowych, licencjackich lub innych tego typu materiałów.
Wszelakich towarów, materiałów itp., które mogą zagrażać życiu ludzi, zwierząt lub środowisku.
Przedmiotów, które naruszają dobra osobiste osób trzecich, w szczególności własności intelektualnej, imitacji towarów markowych i praw autorskich
Przedmiotów pochodzących z kradzieży, rozboju lub paserstwa.
Towarów, który przechowywanie, import lub eksport jest zakazany przez polskie prawo.
Bankowych kart przedpłaconych.
Zwłok i szczątków ludzkich i zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa polskiego lub przepisami UE.
Usług związanych bezpośrednio lub pośrednio z uczestnictwem w „piramidach finansowych”
Ogłoszeń o pracę, które stanowią udział w piramidach finansowych, programach partnerskich oraz które w procesie rekrutacji wymagają umieszczania jakichkolwiek opłat lub zaliczek.
Zarejestrowanych kart sim.
Dokumentów samochodów w szczególności Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów.
Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
 Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich.
Oprogramowania, które naruszają prawo. Oprogramowania, których licencja nie pozwala na odsprzedaż.
Usług oraz oprogramowania do e-mailingu oraz usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości SMS na płatne numery.
Danych osobowych oraz oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, telefonu, tabletu lub  innego urządzenia bez jego wiedzy.


7.Płatności
 

Płatności w serwisie dokonywane są za pomocą Dotpay Sp. z o.o.
Dane gromadzone podczas procesu płatności są po stronie Dotpay, a Serwis nie zapisuje danych użytkownikami.
Wysokość opłat opisana jest w zakładce Cennik.
 Opłaty obowiązują za specjalne promowanie ogłoszeń.


8. Reklamacje
 

Użytkownik może reklamować nienależne wykonanie przez Serwis świadczonych usług na podstawie Regulaminu, w terminie do 14 dni od zakończenia wyświetlania Ogłoszenia.
Reklamacje można składać na adres e mail: info@abcpolska.xyz lub na adres korespondencyjny ul. Wodna 6, 30-556 Kraków
Reklamacja musi zawierać: Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz dane niezbędne do identyfikacji Ogłoszenia.  
Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni, jeśli zostanie ona poprawnie złożona.


9. Postanowienia końcowe

Grupa ZFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać po 14 dniach od momentu publikacji.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Regulamin waży od dnia 29.10.2018r.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.