Polityka prywatności

I. Informacje wstępne

 
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem portalu ABC Polska w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) jest spółka Grupa ZFK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 6, 30-556 Kraków zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000552467 (zwana dalej Administratorem).

 
 1. Dane osobowe przetwarzane są w sposób i w celach określonych w niniejszym dokumencie zwanym dalej Polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 
 1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe tylko w sposób dopuszczalny przez powszechnie obowiązujące przepisy i na ich podstawie. Przesłankami stanowiącymi podstawę dla przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

 

a) konieczność realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29 sierpnia o ochronie danych osobowych zwaną dalej u.o.d.o.) w sytuacji, gdy dochodzi do zawarcia takiej umowy lub jest niezbędne do zawarcia takiej umowy na żądanie tejże osoby,

 

b) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą na ich przetwarzanie w sposób zgodą objęty.

 

II. Cel zbierania danych i ich zakres

 
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

 

a) Świadczenia usług droga elektroniczną.

 • Rejestracji konta użytkownika.

 • Zamieszczenia ogłoszenia.

 • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

b) Dokonywania płatności związanych z promocją ogłoszeń.

 • Wystawiania dokumentów księgowych.

c) Kontaktu z Administratorem

 • Obsługi zgłoszeń.

 • Przyjmowania sugestii.

 • Rozpatrywania reklamacji.

 • Rozwiązywania problemów technicznych.

d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością.

e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.

f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.

g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.

 
 1. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

 
 1. Ze względu na prawnie uzasadniony interes ABC Polska dane osobowe są przetwarzane również w celu:

  a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  b) Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  c) Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
  d) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  e)​​​​​​​ Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  f) Archiwizacji danych.

 

III. Przekazywanie danych osobowych

 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez ABC Polska oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych ABC Polska odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

 4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

 5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

 

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

 
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

V. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 
 1. Każdy użytkownik ma prawo do:

 
 1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

 3. Usunięcia danych.

 • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

 1. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 
 1. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

 2. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

 
 1. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

 
 • Drogą elektroniczną na adres info@abcpolska.xyz

 • Na adres: Grupa ZFK Sp. z o.o., ul. Wodna 6, 30-556 Kraków.

 • Osobiście w siedzibie Administratora.

 
 1. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

 

VI. Polityka cookies

 

1. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie wpływa na możliwość korzystania z serwisu ABC Polska.

 

2. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3.    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

4.    Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 

a)    możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

 

b)    dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

 

c)    do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego jak RODO.

 

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

 

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 

- Mozilla Firefox: http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

 

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/


VII. Oświadczenie administratora

 

1. Administrator oświadcza, że dołoży wszelkiej staranności w celu zapewnienia ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

 

2. Administrator zobowiązuje się nie przetwarzać danych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o karalności i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

3. Administrator oświadcza, iż będzie stosować wszelkie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, szczególnie zabezpieczać dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem U.O.D.O. oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.